תויטרפ תוינידמ
תויטרפ תוינידמ
יללכ
שומיש תעבףסאנ התיחנה ףדב ךילע עדימ .ישיא ןפואב ךתוא ההזמ עדימהמ קלח ,משב רמולכך
ךתבותכבו, ןיעדויב רסומ התאש עדימה והז ספוטה יולימ תעב . ךתוא ההזמ וניא עדימהמ קלח
ךיטרפ םע דחיב רמשנ וניאו תישיא .בטצמו יטסיטטס עדימ והזר .המגודל תיפצ םהבש םידומעה ,
דומעל תעגה ןכיהמ , טנרטניאה תבותכ(IP )דועו תינפ הנממש.
עדימה רגאמ
מ קלח לש עדימה רגאמב ורמשיי ופסאנש םינותנהביבא תתומע התוירחאבו.
עדימב שומישה
ןיד לכ תוארוה יפ לע וא וז תויטרפ תוינידמ יפ לע קר השעיי ףסאנש עדימב שומישה , לע תנמ
לרפסה תיבל םושיר תרטמל רשק ךמע רוצי
ךתוא ןכדעלםושירה ךילהת תויוליעפב
ךתוא ןכדעל ב ביבא תתומע תויוליעפ
ינורטקלא רישי רוויד
ביבא תתומע עדימ ינורטקלא ראודב םעפ ידמ ךילא חולשל תנינועמהתוליעפ
ךכל תשרופמ המכסה תתנ םא קר ךילא רגושי הזכ עדימ , לודחלו ךתמכסה תא לטבל לכות תע לכבו
ותלבקמ .
םימסרפמל םיישיאה ךיטרפ תא רוסמת אל הרבחה .
ישילש דצל עדימ תריסמ
התומעה ךתוליעפ לע ףסאנש עדימהו םיישיאה ךיטרפ תא םיישילש םידדצל ריבעת אל .
Cookies
רתאהתומעה ב שמתשמ"תויגוע( "Cookies )ןיקתהו ףטושה םלועפת ךרוצל , ףוסאל ידכ הז ללכבו
רתאב שומישה תודוא םייטסיטטס םינותנ ,םיטרפ תומיאל , תא םיאתהל ידכ ךיתופדעהל רתאה
עדימ תחטבא יכרוצלו תוישיאה.
תלבקמ ענמיהל תורשפא םיללוכ םיינרדומ םינפדפדCookies .תאז תושעל דציכ עדוי ךניא םא , קודב
שמתשמ התא ובש ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב.
עדימ תחטבא
התומעה עדימ תחטבאל םיינכדע םילהנו תוכרעמ הירתאב תמשיימ .לא םילהנו תוכרעמש דועב ה
יתלב הרידחל םינוכיסה תא םימצמצמ-תישרומ ,טלחומ ןוחטב םיקינעמ םה ןיא .ןכל ,התומעה אל
יתלב השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי היתורישש תבייחתמ-םהב ןסחואמה עדימל תישרומ .
תויטרפה תוינידמב םייוניש
ןניינעש תוארוהב םייתוהמ םייוניש וז תוינידמב ועצובי וב הרקמ לכב תרסמש ישיא עדימב שומישה ,
לע םסרופת- לש תיבה דומעב העדוה ךכהתומעה.